Kallelser till ordinarie årsstämmor är nu skickade

Traditionell post, ordförandes utdelande av brev i lokala postlådor samt epost, flera är de vägar som kallelserna tar för att nå våra medlemmar. Nu är alla utskickade. Om du inte skulle ha fått en kallelse under nästa veckas utdelande av post, kontakta gärna någon i styrelsen så får vi se vad som ev kan ha gått fel.

För att summera:

Årsstämmorna sker den 22 augusti i Älgebygården

 • Kl 11.00 Tomtägarföreningen ordinarie stämma
 • Samfällighetsföreningen ordinarie stämma startar i direkt anslutning efter Tomtägarföreningens stämma, ca kl 12.00
 • Missa inte detta tillfälle att göra din stämma hörd, det kommer även att bjudas på korv med bröd, dryck och kaffe, mums 🙂

Välkomna

Tomtägarföreningen

Medlemmarna i Älgeby tomtägarförening kallas till ordinarie stämma lördagen den 22 augusti 2021 i Älgebygården klockan 11:00.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING ORDINARIE STÄMMA TOMTÄGARFÖRENINGEN

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Mötets behöriga sammankallande
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Anmälan av övriga ärenden att tas upp under punkt 23
 9. Verksamhetsberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Disponering av uppkommen vinst/förlust
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvoden till styrelsen
 15. Arvoden till revisorer
 16. Arvoden till valberedning
 17. Avsättning till fond
 18. Fastställande av årsavgift
 19. Motioner
  (a) Proposition angående föreningens framtid
  (b) Motion angående stadgeändring avseende §6
  (c) Motion angående stadgeändring avseende §13
  (d) Motion angående stadgeändring avseende §15
  (e) Proposition angående stadgeändring avseende §5 (från föregående års stämma)
 20. Val av
  – 1 Styrelseledamot för två år
  – 2 Styrelseledamot för ett år
  – 1 Suppleant för ett år
  Av valda styrelseledamöter väljs styrelseordförande under årsstämman. Resterande
  funktioner i styrelsen väljs vid konstituerande styrelsemöte. Styrelseordförande
  ansvarar för att kalla till konstituerande möte.
 21. Val av
  – revisorer för ett år
  – revisorssuppleant för ett år
 22. Val av två ledamöter till valberedningen för ett år
 23. Övriga ärenden
 24. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande för
  medlemmar.
 25. Avslutning

Samfällighetsföreningen

Medlemmarna i Älgeby Samfällighetsförening kallas till ordinarie stämma söndagen den 22 augusti 2021 i Magasinet/Älgebygården.  Startar i direkt anslutning efter Tomtägarföreningens stämma, ca kl 12.00.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Val av ordförande för stämman 
 3. Val av sekreterare för stämman 
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 5. Mötets behöriga sammankallande 
 6. Fastställande av röstlängd för avd Väg och avd Vatten 
 7. Anmälan av övriga ärenden som tas upp under punkt 23 
 8. Fastställande av dagordning 
 9. Verksamhetsberättelse från styrelsen 
 10. Revisionsberättelse 
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning 
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
  a) Tomtägarföreningen – Styrelsen ser det som positivt att vi slår ihop föreningarna 
  b) Uppdaterade trivselregler 
 14. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning 
 15. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under året – lättare beskrivning av vad  som behöver göras i området 
 16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat avd. väg och avd 
 17. Avsättning till Fond – avd. Väg  
 18. Besluta utdebitering för avd. Väg och besluta utdebitering för avd. Vatten  
 19. Framläggande och fastställande av debiteringslängd 
 20. Val av  3 styrelseledamöter för två år 
  3 styrelseledamöter för ett år 
  2 suppleanter för ett år 
  Styrelseordförande för ett år 
 21. Val av revisor för ett år och revisorssuppleant för ett år 
 22. Val av 3 ledamöter till valberedningen för ett år varav en sammankallande 
 23. Övriga ärenden 
 24. Bestämmande av tid och plats för justering av protokoll och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
 25. Avslutning