2019-03-12 Motioner till stämman

Ett sätt att påverka samfällighetens verksamhet är att skicka in motioner till stämman. Du kan mejla dina motioner till samfalligheten@algeby.se.

Utdrag ur stadgarna

§ 15 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad. Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.   

/ Styrelsen