2016-09-01 Varför asfalterades inte min väg?

Styrelsen är skyldig att förvalta bl.a. vägar och hade i samband med detta sett att underhållskostnaderna för vissa vägar ökade. Det var inte försvarbart att år efter år lägga ned stora kostnader för underhåll på samma vägar.

Därför gjorde styrelsen en inventering av samtliga vägar för att se var behovet var störst och mest akut. Kontakt togs med Trafikverket som har experter på den typ av vägar som föreningen har underhållsansvar för. Trafikverkets personal var på plats och åkte runt och kontrollerade vägarna. Det fanns ingen anledning att ändra på det förslag som styrelsen kommit fram till enligt Trafikverket. Viktigt att veta är att föreningen erhåller bidrag för de vägar som uppfyller Trafikverkets krav.

Kallelsen till föreningsstämman fanns nedanstående punkt
13 Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under året
13a Styrelsen föreslår att förbättring sker av vissa vägar

Kan även tilläggas att ingen motion inkom.

Styrelsen presenterade förslaget på Älgeby Samfällighets stämma den 18 juni för de 29 närvarande medlemmarna. På stämman uppstod en mindre diskussion där några bl.a. tyckte att även min väg behöver asfalteras. Ingen ville dock betala någon högre avgift för att flera vägar skulle asfalteras.

De närvarande informerades även att anbud från tre företag var framtaget och att det klart lägsta budet var mest intressant. Priset var inte bara klart lägst utan erbjöd även tjockast asfalt.

Glöm inte att stämman fattade beslut 2016-06-18 att styrelsen skall asfaltera vägarna enligt det förslag som presenterades. Ingen reserverade sig mot beslutet. Se även stämmoprotokollets punkt 13 som finns på anslagstavlor och hemsidan.

För den som är intresserad har styrelsen lagt ut de handlingar som finns när det gäller ärendet om asfaltering.
Handlingar om asfaltering 2016

Styrelsen