2019-05-17 Kallelse till ordinarie stämma 15 juni 2019

Medlemmarna i Älgeby Samfällighetsförening kallas till ordinarie
stämma lördagen den 15 juni 2019 klockan 11.00 i Älgebygården.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för stämman
3 Val av sekreterare för stämman
4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5 Mötets behöriga sammankallande
6 Fastställande av röstlängd för avd Väg och avd Vatten
7 Anmälan av övriga ärenden som tas upp under punkt 23
8 Fastställande av dagordning
9 Verksamhetsberättelse från styrelsen
10 Revisionsberättelse
11 Fastställande av balans- och resultaträkning
12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
a) Proposition ”Underhållsgräns föreningen/medlem gällande avstängningskran vatten”
b) Proposition ”Bevattningsförbud”
c) Motion ”Permanenta farthinder”
d) Motion ”Ändra detaljplan för Älgeby”
e) Motion ”Underhåll av gångstig mellan Älgebyv mot fotbollsplan, Ekskogen”
14 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
15 Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under året
16 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat avd. väg och avd. vatten
17 Avsättning till Fond – avd. Väg Avsättning till Fond – avd. Vatten
18 Besluta utdebitering för avd. Väg och besluta utdebitering för avd. Vatten. Fastställande av senaste inbetalningsdag för utdebitering 31 augusti 2019 och då beloppet skall finnas på föreningens bankgiro.
19 Framläggande och fastställande av debiteringslängd
20 Val av 4 styrelseledamöter för två år
1 styrelseledamot för ett år (fyllnadsval)
2 suppleanter för ett år
Styrelseordförande för ett år
21 Val av revisor för ett år och revisorsuppleant för ett år
22 Val av 3 ledamöter till valberedningen för ett år varav en sammankallande
23 Övriga ärenden
24 Bestämmande av tid och plats för justering av protokoll och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
25 Avslutning