2020-05-16 Gul Skunkkalla

Styrelsen kommer inom kort att gräva upp den gula skunkkallan som växer i bäcken som går från Skären mot Långsjön. Skulle den sprida sig till Skären och Långsjön så har vi ett stort problem eftersom den är svår att utrota.

Foto: Jerker Jansson
Gul skunkkalla är en storvuxen kallaväxt som trivs i våtmarker och längs med vattendrag. Arten introducerades i Sverige genom trädgårdshandel, främst för användning i trädgårdsdammar.
Gul skunkkalla är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. Plantera den inte i din trädgård eller nära vattendrag. Gräv bort förvildade bestånd av gul skunkkalla och förhindra spridning av arten. Växten sprids med fröer.

Bilden hämtad från Naturvårdsverkets hemsida.