2020-05-21 Mycket arbete i bäcken

Idag påbörjades arbetet med att ta bort Gul skunkkalla som är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Den Gula skunkkallan har växt i bäcken som rinner från Skären mot Långsjön i höjd med Älgebyvägen 23.

Det var Micke, Pirre och Jerker som höll på i flera timmar med att försöka gräva upp rötterna. Detta var inte lätt eller rättare sagt omöjligt.

Uppskattningsvis var det omkring 150-200 bestånd som lades i plastsäckar.

Pirre visar att det var inga små rötter som några hade fått. Uppenbart är att troligtvis kommer flera tillbaka så styrelsen måste ha uppsikt vad som händer på platsen.

Vi uppmärksammade att någon hade grävt upp någon eller några plantor. Förhoppningsvis kommer man inte att plantera dessa i Älgeby eftersom de inte är tillåtna att odla.

Styrelsen / Jerker