Trivselregler

Föreningens Trivselregler är uppdaterade 2021-10-28.

ALLMÄNNING
• Ärenden som berör allmänning ska handläggas i samråd med samfällighetsföreningens styrelse och kringboende, detta med hänsyn till att allmänningen är en gemensam tillgång för alla ur såväl miljömässig som ekonomisk synpunkt.
• Kontakta styrelsen om du önskar fälla träd på föreningens mark.

ANSLAGSTAVLOR
Det finns två anslagstavlor inom Älgeby Fritidsområde;
• Korsningen Björnmossevägen – Älgebyvägen
• Korsningen Älgebyvägen – Skärenvägen
• Här finns viktig information uppsatt och du hittar bland annat:
– Protokoll från årsmöte och tagna vattenprover
• Finns även anslagstavla för allmänna meddelanden/annonser på Björnmossevägen.

BADPLATSERNA
• Ta inte med hundar eller andra husdjur till baden eftersom det finns personer som är allergiska eller rädda. Lämna cyklar, mopeder och andra fordon utanför vägbommarna där det finns cykelställ.
• Det är trevligare om alla håller rent och snyggt. Soptunna finns vid badparkering och torrdass finns vid sjön. Tömning mellan april och oktober
• Soptunnan måste stå vid vägen för att bli tömd! Om den står vid badplatsen, ta gärna med den tillbaka till vägen.
• Båtägare: Märk upp din båt med namn, eller fastighetsbeteckning.

BREVLÅDORNA
• Brevlådorna ska för vår egen och brevbärarens skull vara tydligt märkta med namn, och adress. Postadress är 186 97 BROTTBY.
• Ta gärna bort ”tejpade lådor” över vintern. Det är inbjudande information för tjuvar.
• Märk gärna upp lådan med ”Reklam och samhällsinformation nej tack”

ELDNING
• Vårt område är detaljplanerat och därför råder det särskilda regler som du kan läsa mera på www.vallentuna.se hemsida.
• På https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldningsforbud/ finns mer information som kan vara bra att veta.
• Eldningsförbud gäller om man inte sökt dispens.

SOPOR/GROVSOPOR/LATRIN/TRÄDGÅRDSAVFALL/SLAM
• Läs mer hos Vallentuna kommun angående nya samarbetspartners fr.o.m. okt. 2021
• Du kan även själv köra soporna till LÖT eller HAGBY tippen. Information om öppettider hittar du på www.sorab.se

HEMSIDA
• Föreningen har en hemsida där var och en kan finna information som kan vara intressant. Gå gärna in lite då och då för aktuella uppdateringar!
– www.algeby.se

HUNDAR
• Det är inte tillåtet att ha lösa hundar springande i skog och mark då de kan störa vilt och fågelliv. Det är inte heller tillåtet med lösa hundar i närheten av badplatserna från 15 maj- 31 augusti. Då går det utmärkt att ta med hunden för bad från alla klippor runt om. Många människor är rädda för hundar.
• Vänligen plocka alltid upp efter din hund på vägar, uppenbara stigar och framför allt på stigarna till baden! Även vintertid.

KONTAKT MED STYRELSEN
• Du kan komma i kontakt med styrelsen på följande sätt:
– Skriv ett meddelande och lägg i föreningens brevlåda som finns på anslagstavlan i korsningen Björnmossevägen – Älgebyvägen.
– Skicka e-post till Samfalligheten@algeby.se

SANDLÅDOR
• På de vägar som har branta backar har föreningen satt ut sandlådor för att förbättra vintervägbanan.
• Observera att det inte är tillåtet att ta sand till privata tomter.

SJÖARNA
• Endast båtar/andra farkoster utan förbränningsmotor får användas. Fiske med handredskap får ske i Hoven och södra delen av Skären, dock ej från bryggorna.
• Fiske med nät eller bur är inte tillåtet.
• För att behålla den fina kvalitén av vatten i våra sjöar och för allas trevnad: tvätta inte håret och använd inte duschtvål i våra sjöar.

STALLET OCH ÅKRARNA
• Stallet ägs av Tomtägarföreningen. Tomtägarföreningen arrenderar i sin tur ut stallet till Nijas Hopic som bedriver småbruk med lite djur.
• Åkrarna ägs av samfälligheten som genom ett avtal låter Nijas Hopic bruka dem.

VALBORGSMÄSSOELD/TRÄD OCH RIS
• Tomtägarföreningen har som tradition att tända en valborgsmässoeld då vädret tillåter detta. Platsen är fältet mitt emot Skärenvägen 5.
• P.g.a. missbruk gäller följande:
– Endast tillåtet att lämna träd och ris. ALLT ANNAT avfall ska till Löt/Hagby
– Observera att man måste kontakta styrelsen för information om var och hur träd/ris ska placeras.
• Stubbar och rötter får inte lämnas här.

VATTENANLÄGGNINGEN
• Sommarvattnet släpps på omkring 1 maj och stängs av 31 oktober eller vid risk för frost. Vattnet räcker till ca 300 liter/dygn och fastighet.
• Det är inte tillåtet att använda spridare, vattna gräsmattor, tvätta tak, eller fylla pooler så att det egna vattenuttaget överskrids, eftersom högt belägna tomter då riskerar att bli utan vatten.
• Vid läckor eller andra frågor rörande vatten kontakta föreningens vattenansvarig vars namn och telefonnummer finns på föreningens hemsida och anslagstavlor.
• Under vintern när sommarvattnet är avstängt finns det 2 tappställen på Älgebyvägens högra sida. Dessa är uppmärkta med skyltar.

VINTERUNDERHÅLL
• Älgeby är ett fritidsområde och man kan då inte kräva samma service som om man bor i en stad. De vägar där det bor permanentboende, prioriteras.
• Riktlinjer för vintervägunderhåll är följande:
– Snöplogning av blöt snö utföres vid snödjup överstigande 5 cm.
– Snöplogning av torr snö utföres vid snödjup överstigande 10 cm.
– Sandning sker vid behov

VÄGARNA
• Hastigheten inom området är satt till 50 km/tim enligt beslut av Vallentuna kommun.
• Kör med omtanke och tänk på att det finns barn och djur i området, samt visa hänsyn till de boende. Rekommenderad hastighet är 30 km/tim inom området.

ÄLGEBYGÅRDEN / MAGASINET
• Tillhör Älgeby Samfällighetsförening och används vid bl.a. årsmöten och andra festligheter
• Önskar du hyra lokalen så ta kontakt med styrelsen. Att bara hyra inventarierna är inte möjligt.

Du kan hitta samfällighetens trivselregler på hemsidan eller nedan:
www.algeby.se/trivselregler/

/Styrelsen

Du kan ladda ned föreningens Trivselregler genom att klicka på nedanstående länk: