Trivselregler

Föreningens Trivselregler är uppdaterade 2016-03-20.

ALLMÄNNING
• Försök hålla rent från sly på allmänningen mellan tomterna och området fram till vägkant. Det är jobbigare om det hinner bli träd.
• Ärenden som berör allmänning ska handläggas i samråd med samfällighetsföreningen och kringboende, detta med hänsyn till att allmänningen är en gemensam tillgång för alla ur såväl miljömässig som ekonomisk synpunkt.
• Kontakta styrelsen om du önskar fälla träd på föreningens mark.

ANDELSTAL
• Andelstal 1 gäller för den som använder fastigheten på sommaren.
• Andelstal 2 gäller för den som är mantalsskriven på fastigheten (året runt boende).
• Ändrat andelstal anmäls till Älgeby Samfällighetsförening/styrelsen.

ANSLAGSTAVLOR
Det finns två anslagstavlor inom Älgeby Fritidsområde och dessa hittar du på följande ställe:
• Korsningen Björnmossevägen – Älgebyvägen
• Korsningen Älgebyvägen – Skärenvägen
Här finns viktig information uppsatt och du hittar bl.a.:
• Protokoll från årsmöte
• Protokoll från vattenprov

BADPLATSERNA
• Ta inte med hundar eller andra husdjur till baden eftersom det finns personer som är allergiska. Lämna cyklar, mopeder och andra fordon utanför vägbommarna.
• Det är trevligare om alla håller rent och snyggt. Soptunna och torrdass finns och som töms av renhållningen.

BREVLÅDORNA
• Ska för vår egen och brevbärarens skull vara tydligt märkta med namn, och adress. Postadress är 186 97 BROTTBY.
• Postlådor bör tejpas igen av fastighetsägaren under den tid som fastigheten inte används (t.ex. vintertid).

DIKEN
• Rensar vi själva från skymmande sly och ser också till att regnvatten obehindrat kan passera genom vägtrumman under infarten.

ELDNING
• Vid större eldar meddelas till Storstockholms Brandförsvar i förväg.
• Elda aldrig på klipphällar!
• Tänk även på grannarna då det ibland ryker mycket. Vårt område är detaljplanerat och därför råder det särskilda regler som du kan läsa mera på www.vallentuna.se hemsida.
• Det inte tillåtet att elda bl.a. plast, målat och tryckimpregnerat! Lämna till tippen i LÖT eller HAGBY och det är dessutom gratis.

FASTIGHETSÄGARE
• För att underlätta föreningarnas ägar- och adress-register ska förändringar, som berör ägarförhållande och/eller postadresser anmälas till
ÄLGEBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 186 97 BROTTBY.

GROVSOPOR
• Grovsopor (kylskåp, barnvagnar, skottkärror, sängar, soffor och dyl) hämtas en gång per år av Ragn-Sells gratis. Kontakta Ragn-Sells och avtala om tid för hämtningen.
• Du kan även själv köra soporna till LÖT eller HAGBY tippen. Kontakta RAGN-Sells för att kontrollera öppettider.

HEMSIDA
Föreningen har en hemsida där var och en kan finna information som kan vara intressant.
• Bl.a. finns det en medlemsförteckning som uppdateras ett par gånger om året.
• www.algeby.se

HUNDAR
• Det är inte tillåtet att ha lösa hundar springande i skog och mark då de kan de störa vilt och fågelliv! Många människor är dessutom rädda för hundar. Ihållande hundskall är inte särskilt uppskattat av omkringboende.

KONTAKT MED STYRELSEN
Du kan komma i kontakt med styrelsen på följande sätt:
• Skriv ett meddelande och lägg i föreningens brevlåda som finns på anslagstavlan i korsningen Björnmossevägen-Älgebyvägen.
• Skicka e-post till samfalligheten@algeby.se

SANDLÅDOR
• På de vägar som har branta backar har föreningen satt ut sandlådor.
• Observera att det inte är tillåtet att ta sand till privata tomter.

SJÖARNA
• Endast båtar utan motor får användas. Fiske med handredskap får ske i Hoven och södra delen av Skären samt i Långsjön.
• Fiske med nät eller bur är inte tillåtet.

STALLET OCH ÅKRARNA
• Stallet ägs av Tomtägarföreningen. Tomtägarföreningen arrenderar i sin tur ut stallet till Nijas Hopic som bedriver småbruk med lite djur.
• Åkrarna ägs av samfälligheten som genom ett avtal låter Nijas Hopic bruka dem.

VALBORGSMÄSSOELD
• Tomtägarföreningen har som tradition att tända en valborgsmässoeld då vädret tillåter detta. Platsen är fältet mitt emot Skärenvägen 5.
• Det är tillåtet att lägga brännbart avfall som inte innehåller några gifter.
• Observera att detta kan man bara göra när bommen är öppen under April eller September månad.

VATTENANLÄGGNINGEN
• Sommarvattnet släpps på omkring 1 maj och stängs av 31 oktober eller vid risk för frost. Vattnet räcker till ca 300 liter/dygn och fastighet.
• Det är inte tillåtet att använda spridare så att det egna vattenuttaget överskrids eftersom högt belägna tomter då riskerar att bli utan vatten.
• Vid läckor eller andra frågor rörande vatten kontakta föreningens ”vattenman” vars namn och telefonnummer finns på föreningens hemsida och anslagstavlor.
• När sommarvatten är avstängt under vintern finns det två tappställen på Älgebyvägen där man kan hämta vatten. Platserna är uppmärkta med skyltar.

VINTERUNDERHÅLL
• Snöröjning av vägarna i Älgeby fritidsområde sker då det kommit mer än 10 cm snö. Glöm inte att Älgeby är ett fritidsområde och man kan då inte kräva samma service som om man bor i en stad.
• Sandning av vinterväg sker vid behov och det är endast halva delen av vägen som sandas.
• Observera att de som har andelstal två prioriteras.

VÄGARNA
• Hastigheten inom området är satt till 50 km/tim enligt beslut av Vallentuna kommun.
• Kör med omtanke och tänk på att det finns barn i området samt visa hänsyn till de boende.
• Rekommenderad hastighet är 30 km/tim inom området.

ÄLGEBYGÅRDEN / MAGASINET
• Tillhör Älgeby Samfällighetsförening och används vid bl.a. årsmöten och den årliga kräftskivan i augusti.
• Önskar du hyra lokalen så ta kontakt med styrelsen.

Du kan ladda ned föreningens Trivselregler genom att klicka på nedanstående länk:
Älgeby – Trivselregler 2016-03-20