2018-03-30 Allmän information

ÅRSMÖTE 2018
Datum för årsmötet är lördagen den 9 juni 2018 kl 11.00 i Magasinet

MEDLEMSAVGIFTER
På årsmötet 2017 beslöt stämman att medlemsavgiften skall vara
– Avd. Väg 1.500 kronor/andel
– Avd. Vatten 750 kronor/andel.

ANDELSTAL
Styrelsen har fått flera frågor vad andelstal är och därför vill vi förklara detta.
Andelstalet för en fastighet skall avspegla dess användning av anläggningen. För ga:1 (avd.väg) gäller:
– Andelstal 1 gäller för fritidsbostad (fastigheten nyttjas på sommaren)
– Andelstal 2 gäller för permanentbostad (fastigheten nyttjas som permanentbostad)
Styrelsen har rätt att ändra andelstalet för en fastighet enligt Lantmäteriets anläggningsbeslut 2000-05-19 (Akt 0115-00/28) punkt 7. Andelstalet för en fastighet skall avspegla dess användning av anläggningen (d.v.s. vägen, vägnätet.)

LÄMNA UPPGIFTER
Det är viktigt att alla fastighetsägare lämnar följande uppgifter till styrelsen: bostadsadress, telefonnummer, mobilnummer samt e-postadress. Uppgifter som styrelsen använder om det skulle inträffa något som t.ex. inbrott eller skadegörelse och då det är viktigt att fastighetsägaren får kännedom om detta.

VINTERUNDERHÅLL
Den som betalar två andelar kommer också att prioriteras när det gäller plogning och sandning. Med andra ord så kan inte den som endast betalar en andel inte ställa samma krav på vinterunderhållet.
– Snöröjning av vägarna i Älgeby fritidsområde sker då det kommit mer än 10 cm snö.
– Sandning av vinterväg sker vid behov och det är endast halva delen av vägen som sandas.
Glöm inte att Älgeby är ett fritidsområde och man kan då inte kräva samma service som om man bor i en stad.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening

Lämna ett svar